Za poslodavce

Udruženje je 2018. godine uspostavilo uslugu „Savetnik za zapošljavanje uz podršku“ sa ciljem stvaranja novog pristupa podrške OSI za uključivanje na tržižšte rada koja je neka vrsta agenta za zapošljavanje.

 

Savetnica za „zapošljavanje uz podršku“ posreduje između nezaposlenih osoba sa psihofizičkim poteškoćama, njihovih roditelja/staratelja i poslodavaca u cilju njihovog zapošljavanja. Uloga savetnika/ca je :

– da identifikuju svoje buduće klijente i upoznaju ih;
– da izvrše procenu sposobnosti, znanja, veština i afiniteta svojih klijenata;
– da izrade plan individualne podrške klijentima;
– da identifikuju i ostvare konstruktivnu komunikaciju sa potencijalnim poslodavcima;
– da identifikuju potrebe budućih poslodavaca;
– da upoznaju svoje klijente sa poslodavcima;
– da ugovore radni angažman svojih klijenata kod poslodavaca;
– da pripreme poslodavce i klijente za poslovni odnos;
– da vrše monitoring rada svog klijenta, njegovo ili njeno uklapanje u radnu sredinu, odnos sa poslodavcem i kolegama poslodavca i kolegama itd;
Stvaranje novog oblika podrške zapošljavanju osoba sa psihofizičkim poteškoćama, sa posebnim fokusom na one koji nisu na tržištu rada, koji su nevidljivi za statistiku i institucije je rad na njihovom osnaživanju za samostalan ili delimično nadziran rad u otvorenoj radnoj sredini.

Savetnica za zapošljavanje uz podršku u našem udruženju je osposobljena da se brine o svojim klijentima, da ih dobro poznaje, da sačini njihove individualne planove, da vrši procenu njihovih sklonosti i veština, da istražuje lokalno tržište rada, da targetira poslodavce i pregovara sa njima, da pruža socijalo psihološku za integraciju u radnu sredinu. Takođe, da konsultuje poslodavca u vezi adaptacije radnog mesta i uradi analizu procesa rada, da prati i evaluira klijenta

Poslodavci prijavite se

Ukoliko želite da zaposlite osobu sa invaliditetom pozovite nas.